நாமக்கல்

நாமக்கல் கோழிப்பண்ணை பள்ளிகள் அம்பலப்பட்டன!
நாமக்கல் கோழிப்பண்ணை பள்ளிகள் அம்பலப்பட்டன!
நாமக்கல் கோழிப்பண்ணை பள்ளிகள் அம்பலப்பட்டன! கீழே பாருங்கள் நாமக்கல் மாவட்டம்தான் கடந்தவருடம் 25% சீட்டுகள் அதாவது 957 சீட்டுகள், இப்பொழுது 109 மட்டுமே... காரனம் +1 பாடங்களை நடத்தாமல் வெறும் +2 பாடங்கள் மற்றும் கடந்த ......[Read More…]

September,7,17, ,