நிர்மால்ய ரிஷி

ஜனக மகராஜாவின் நேர்மை
ஜனக மகராஜாவின் நேர்மை
முன் ஒரு காலத்தில் விதர்ப தேசத்தில் நிர்மால்ய ரிஷி என்றொரு ரிஷி இருந்தார். அவர் வனத்தில் தங்கி இருந்தார். அந்த கால ராஜா மகாராஜாக்கள் அவரிடம் தமது பிள்ளைகளை அனுப்பி குருகுல வாசம் செய்ய ......[Read More…]