நெல்லி

நெல்லியின் மருத்துவ குணம்
நெல்லியின் மருத்துவ குணம்
நெல்லி இலைகளினால் விஷ்ணுவை அர்ச்சிப்பது மிகவும் விஷேசமானது .தேவலோகத்தில் இந்திரன் அமுதத்தை உண்ணும்பொது அதில் ஒருதுளி விழுந்ததாம் . அதிலிருந்து முளைத்து உண்டானது தான் நெல்லி மரம் . நெல்லிமரம் உள்ள இடத்தில் ......[Read More…]

May,17,13,