பரதரம்

சுக்லாம் பரதரம்; விஷ்ணு மந்த்ரம்
சுக்லாம் பரதரம்; விஷ்ணு மந்த்ரம்
விஷ்ணு மந்த்ரம் சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் ஷஷி பர்ணம் சதுர் புஜம் ...[Read More…]