பராமரித்தல்

வெயில் காலத்தில் குழந்தை பராமரிப்பு
வெயில் காலத்தில் குழந்தை பராமரிப்பு
சரியான நேரத்தில் தடுப்பூசி போடாப்படாத குழந்தைகள், வெயில் காலங்களில் அம்மை தொற்றுக்கு உள்ளாகிறார்கள் . எனவே பெற்றோர்கள் குழந்தைக்கான தடுப்பூசிகளில் அக்கறை செலுத்துவது நன்று . வெயில் காலத்தில் , ஈர தன்மையுள்ள பொருட்களில் கிருமிகள் ...[Read More…]