பாரதிய ஜனசங்கம்

பண்டிட் தீன்தயாள் உபாத்யாயா
பண்டிட் தீன்தயாள் உபாத்யாயா
பண்டிட் தீன்தயாள் உபாத்யாயா (1916-1968); பண்டிட் தீன்தயாள் உபாத்யாயா அவர்கள் பாரதிய ஜனசங்கத்தின் தலைவராக 1953 முதல் 1968 வரை பதவி வகித்தவர். ஆழ்ந்த மெய்யியலாளர் (philosopher), தேர்ந்த அமைப்பாளர், தன்னொழுக்கத்தில் மேன்மையை கடைப்பிடித்த ......[Read More…]