பாரத நாட்டின்

காஷ்மீர்  பாரத நாட்டின் மணிமகுடம்
காஷ்மீர் பாரத நாட்டின் மணிமகுடம்
தவறான அணுகுமுறை மற்றும் கொள்கைகளால் இன்றுவரை காஷ்மீர் பிரசிச்சனை தீர்க்கப்படவில்லை என்பது மிக வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் . மதவாதம் , பயங்கரவாதம் , பிரிவினைவாதம் இவைகளைக் கொண்டே மத்திய அரசும் , காஷ்மீர் மாநில ......[Read More…]

பாரத நாட்டை பாரியில் உயர்த்திட  ஒன்று  படோ  ஒன்று  படோ
பாரத நாட்டை பாரியில் உயர்த்திட ஒன்று படோ ஒன்று படோ
{qtube vid:=EboEyiI7aQc} பாரத நாட்டை பாரியில் உயர்த்திட ஒன்று படோ ஒன்று படோ, பாரத நாட்டின் புகழ் பாடல் , பாரத நாட்டில், பாரத நாட்டின் ...[Read More…]