பார்த்தீனியம்

தாவரங்களின் எதிரி பார்த்தீனியம்
தாவரங்களின் எதிரி பார்த்தீனியம்
மண்ணில் வளரும் மரம், செடி, கொடி, புல், பூண்டுகள் மலர்ச்சியுடன் இருப்பதைப் பார்த்து மனமகிழ்ச்சி கொள்கிறோம். அதே வேளையில் மனித குலத்தை அச்சுறுத்தும் தாவரங்கள் இருப்பதை அறியும் போது இதயம் பதறுகிறது. தற்போது தமிழக ......[Read More…]