பாலியல் தொல்லை

பெண் ஊழியர்கள்  பாலியல் தொல்லைக் குள்ளாக்கப்பட்டால் விசாரணை காலத்தின் போது, அவர்களுக்கு 90 நாள்கள் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை
பெண் ஊழியர்கள் பாலியல் தொல்லைக் குள்ளாக்கப்பட்டால் விசாரணை காலத்தின் போது, அவர்களுக்கு 90 நாள்கள் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை
மத்திய அரசு பெண்ஊழியர்கள் பாலியல் தொல்லைக்குள்ளாக்கப்பட்டால் விசாரணை காலத்தின்போது, அவர்களுக்கு 90 நாள்கள் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை அளிக்கப் படுவதாக மத்திய அரசுப் பணியாளர் நலன்துறை அண்மையில் தெரிவித்துள்ளது. மத்திய அரசில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்களுக்கு ......[Read More…]