பாவம்

அர்த்தமுள்ள ஹிந்துமதம் சொல்லும் பாவமாம், புண்ணியமாம்!
அர்த்தமுள்ள ஹிந்துமதம் சொல்லும் பாவமாம், புண்ணியமாம்!
அர்த்தமுள்ள ஹிந்துமதம் சொல்லும் பாவமாம், புண்ணியமாம்! இது வரை யாருடைய பெயரையும் நான் குறிப்பிட வில்லை. இப்போது ஒருவருடைய பெயரைக் குறிப்பிடவிரும்புகிறேன். ...[Read More…]