பாஷ்யம் ஐயங்கார்

ஜாக் கொடியினை வீசி மூவர்ணக் கொடியினை கட்டிப் பறக்க விட்ட; பாஷ்யம் ஐயங்கார்
ஜாக் கொடியினை வீசி மூவர்ணக் கொடியினை கட்டிப் பறக்க விட்ட; பாஷ்யம் ஐயங்கார்
இரண்டு வாரம் சிறை வாசம் அனுபவித்து விட்டு தியாகி பட்டம் சூடிக்கொண்டு திரியும் பல தியாகிகள் இன்று தியாகிகள் பட்டியலில் உள்ளனர். நம்மில் பலருக்கும் தெரியாத ஒரு ஒப்பற்றவரின் சாகஸ வரலாற்றினை தெரிந்துகொள்வோம் ......[Read More…]