பிரதமர் வீடுகட்டும் திட்டம்

பிரதமர் வீடுகட்டும் திட்டத்தின் கீழ் வீடுகள் கட்ட ஓர் ஆண்டு காலக் கெடு
பிரதமர் வீடுகட்டும் திட்டத்தின் கீழ் வீடுகள் கட்ட ஓர் ஆண்டு காலக் கெடு
கிராமப்புற ஏழைகளுக்கான பிரதமர் வீடுகட்டும் திட்டத்தின் கீழ் வீடுகள் கட்ட ஓர் ஆண்டு காலக் கெடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றை கடந்த ஆட்சியைபோல் அல்லாமல், குறித்தநேரத்தில் கட்டிமுடிக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. கிராமப்புற ஏழைகளுக்கான பிரதமர் வீடுகட்டும் ......[Read More…]