பிரதம மந்திரியின் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம்

பிரதமரின் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தின்கீழ்  7 லட்சம் பேர் வேலைவாய்ப்பை பெற்றுள்ளனர்
பிரதமரின் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தின்கீழ் 7 லட்சம் பேர் வேலைவாய்ப்பை பெற்றுள்ளனர்
பிரதம மந்திரியின் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம் (PMEGP) மாவட்ட தொழில்மையம் மூலமாகவும், கிராமங்களில் கதர் கிராமத்தொழில்கள் ஆணையம் மூலமாகவும் நாடுமுழுவதும் செயல்படுத்தபட்டு வருகிறது. இந்ததிட்டத்தின் மூலமாக இதுவரை 7 லட்சம் பேர் வேலைவாய்ப்புகளை ......[Read More…]