பிரதேசத்தில்

மத்தியப் பிரதேச ஹர்சித்தி மாதா ஆலயம்
மத்தியப் பிரதேச ஹர்சித்தி மாதா ஆலயம்
மத்தியப் பிரதேசத்தில் தந்திர மந்திர சக்தியை உள்ளடக்கிய ஆலயங்கள் பல உள்ளன என அனைவரும் அறிவார்கள் . முன்னர்நான் கூறியது போல மன்னன் விக்ரமாதித்தியன் ஆண்ட இடங்களில் மந்திர தந்திர சக்திகள் அடங்கிய ஆலயங்களை ......[Read More…]

வெப்பம் உண்டாக்கும் கருவி (Central heaters)
வெப்பம் உண்டாக்கும் கருவி (Central heaters)
வெப்ப பிரதேசத்தில் இருக்கும் நாம் எப்படி குளிர்சாதனங்களின் உதவியை  நாடுகிறோமோ, அதே போன்று குளிர் பிரதேசங்களில் இருப்பவர்கள்  வெப்பம் உண்டாக்கும் கருவிகளை நாடுகிறார்கள். அங்கு வெப்பம் உண்டாக்கபடும் முறைகளை பார்க்கலாம்.... ...[Read More…]