பிரபஞ்சம்

நம் காரண அறிவால் அறிந்துக் கொள்ள முடியாதவன் இறைவன்
நம் காரண அறிவால் அறிந்துக் கொள்ள முடியாதவன் இறைவன்
ஒரு பள்ளிக்கூட‌ மைதானத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அதன் அகலம் எவ்வளவு, அதன் நீளம் எவ்வளவு என்பதை நீங்கள் வரையறுத்துவிடலாம். பள்ளியில் என்ன விளையாட வேண்டும், எப்படி விளையாட வேண்டும் என்றும் நீங்கள் குறிப்பிட்டு ......[Read More…]