பிராம்மணன்

ஒருவனது குணமே , செயலே அவனது குணத்தை நிர்ணயிக்கிறது
ஒருவனது குணமே , செயலே அவனது குணத்தை நிர்ணயிக்கிறது
ஹிந்துக்களின் தர்ம நூல்கள் ஜாதி வித்யாசம் காட்டுகிறதே ? வர்ண பேதங்கள் மணிதனை உயர்த்தியும், தாழ்த்தியும் கேவலப் படுத்துகின்றனவே ? புருஷ சுக்தத்தில் சூத்திரன் காலில் தோன்றியவன் என்று இழிவு படுத்துகிறதே ?   ஜாதி என்பது ......[Read More…]