புருஷ சூக்தம்

புருஷ சூக்தம் கூறும் உண்மை அர்த்தம்
புருஷ சூக்தம் கூறும் உண்மை அர்த்தம்
திராவிடபொய்யும் உண்மையான அர்த்தமும், இப்படி பேசித்தான் பார்ப்பன துவேஷத்தை வளர்த்தார்கள். பார்ப்பனர்கள் ஒழிந்தால் கோயில்கள் அழியும், கோயில்கள் அழிந்தால் கோயில்சொத்துக்களை தனதாக்கிக் கொள்ளலாம். இதுவே இங்கு 60 ஆண்டுகளாக இவர்களின் திட்டம். புருஷ சூக்தத்தில்: "பிராமணஸ்ய முகமாஸீத் ......[Read More…]

November,26,19,