பொன்மொழிகள்

புத்தரின் பொன்மொழிகள்
புத்தரின் பொன்மொழிகள்
பிராத்தனைகளுள் மிக உயர்ந்தது பொறுமை தான். நம் நற்செயல்களும் நம் தீய செயல்களும் நம்மை நிழல் போல் தொடர்கிறது ...[Read More…]

கடவுள் ஒவ் ஒரு உயிரிலும் குடிக்கொண்டிருக்கிறார்
கடவுள் ஒவ் ஒரு உயிரிலும் குடிக்கொண்டிருக்கிறார்
கடவுள் ஒவ் ஒரு உயிரிலும் குடிக்கொண்டிருக்கிறார். இதை தவிர தனியாக-வேறு ஒரு கடவுள் உலகில் இல்லை. ஒவ்வொரு மனிதனின் இதயத்திற்குள்ளும் மிக ஆழத்தில் ஆதிஅந்தம் இல்லாத இறைவன் ஒளிந்து கொண்டிருக்கின்றான். அவனை| உணர்ந்தவனே உண்மையை-உணர்ந்தவன் ஆவான். ...[Read More…]