பொன் மொழிகள்

ஒருமுகப் படுத்தும் ஆற்றல் வளரவளர, அதிக அறிவைப்பெறலாம்
ஒருமுகப் படுத்தும் ஆற்றல் வளரவளர, அதிக அறிவைப்பெறலாம்
ஒருமுகப் படுத்தும் ஆற்றல் வளரவளர, அதிகளவில் அறிவைப்பெறலாம். ஏனென்றhல், இந்தவழிதான் அறிவைப் பெறுவதற்கு உரிய ஒரேவழி. தாழந்த நிலையில் இருக்கும் செருப்புக்கு மெருகுபோடுபவன், மனதை அதில் அதிகம் ஒரு முகப்படுத்திசெய்தால், மேலும் ......[Read More…]