பொருத்தம் தான்

நட்சத்திரப் பொருத்தம்
நட்சத்திரப் பொருத்தம்
நட்சத்திரப் பொருத்தம் இராசி பொருத்தம்   இராசி பொருத்தம் என்றால் பிறந்த இராசியின் ஒற்றுமையேயாகும். இந்திய ஜோதிடப்படி, ஒரு நபரின் பிறந்த இராசி என்பது அவருடைய பிறந்த நேரத்தில் சந்திரனுடைய நிலையைப் பொருத்தே ......[Read More…]