பொருளாதார ஆய்வு அறிக்கை

உள்நாட்டு உற்பத்தி 5 சதவீதமாக இருக்கும்
உள்நாட்டு உற்பத்தி 5 சதவீதமாக இருக்கும்
நாடாளுமன்றத்தில் நடப்பு நிதியாண்டுகான பொருளாதார ஆய்வறிக்கை சமர்பிக்கப் பட்டது. நடப்பு நிதியாண்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 5 சதவீதமாக இருக்கும் எனவும் அடுத்த நிதியாண்டில் 6 முதல் 6.5 சதவீதமாக இருக்கும் என்று கணிக்கப் ......[Read More…]