பொருளாதார குற்றவாளி

களை எடுப்பது பிரதம அரசனின் கடமை
களை எடுப்பது பிரதம அரசனின் கடமை
ஒரு விவசாயியின் முக்கியமான பணி ”களை” எடுப்பதாகும்! , அதேப்போல ஒரு அரசனுக்கும் முக்கியமான பணி குற்றவாளிகளை ஒழிப்பது! நம் நாட்டில் இப்போதைய அரசன் யார்? பிரதமர்தான் அரசன்! நாட்டில் குற்றவாளிகள் யார்? பொருளாதார ......[Read More…]