போட்டியாக

இந்தியாவுக்கு போட்டியாக பாகிஸ்தான்  அணு  ஆயுத  ஏவுகணை சோதனையை
இந்தியாவுக்கு போட்டியாக பாகிஸ்தான் அணு ஆயுத ஏவுகணை சோதனையை
பாகிஸ்தான் இந்தியாவுக்கு போட்டியாக இன்று அணு ஆயுத ஏவுகணைசோதனையை நடத்தியது. இந்தியா 6 நாட்களுக்கு முன்பு 'அக்னி-5' ஏவுகணை_சோதனையை வெற்றிகரமாக நடத்தியது. இந்த ஏவுகணை ஒரு_டன் எடைகொண்ட அணு ஆயுதங்களை சுமந்துசென்று, 5,000 கிமீ. ......[Read More…]