மகரிஷி பரத்வாஜர்

மகரிஷி பரத்வாஜர் 3
மகரிஷி பரத்வாஜர் 3
மகரிஷி பரத்வாஜர் எழுதிய வைமானிக சாஸ்த்ரா நூல் பற்றியும் அதில் உள்ள பல வகையான விமானங்கள் பற்றியும் முந்தைய பதிவுகளில் சொல்லியிருந்தேன்!! பொதுவாகவே நமது ஹிந்து மத புராணங்கள் இதிகாசங்களில் சொல்லப்படும் ஆயுதங்கள், ......[Read More…]