மக்கா மஸ்ஜித்

அமைதியை நோக்கி உண்மையாக
அமைதியை நோக்கி உண்மையாக
இஸ்லாமிய புத்தக நிலயம் சார்பில் கோவையில் நடைபெற்ற "வாழ்வியல் கண்காட்சியில் ஐ.ஏ.எஸ். தேர்வுவில் கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கான பதில் பற்றிய பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.. ...[Read More…]