மஞ்சள்

அலரியின் மருத்துவக் குணம்
அலரியின் மருத்துவக் குணம்
இதில் வெண்மை, செம்மை, அரக்கு மஞ்சள், மஞ்சள் நிறமாகவும் பூக்கும் தன்மையுடையது. வெண்மையாகப் பூக்கும் செடி வெள் அலரி என்றும், மஞ்சள் அலரி, செவ்வலரி என்றும் கூறுவார்கள்.   இதன் வேர், பட்டை, பால், எல்லாம் உபயோகப்படும். ......[Read More…]