மதவாதம்

மத அடிப்படையில் மக்களைபிரிக்கும் அரசியலில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை
மத அடிப்படையில் மக்களைபிரிக்கும் அரசியலில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை
மத அடிப்படையில் மக்களைபிரிக்கும் அரசியலில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. பெரும்பான்மை, சிறுபான்மை அரசியல் நாட்டுக்கு பெரும்சேதத்தை ஏற்ப்படுத்துகிறது. ...[Read More…]