மத்திய நிதி மந்திரி

எதிர் மறை அணுகுமுறை பொருளாதாரத்துக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்
எதிர் மறை அணுகுமுறை பொருளாதாரத்துக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்
நாட்டில் எண்ணற்ற வரிகள் உள்ளன. ஒரே விதமான வரி கிடையாது. இதனால், வரிமீது வரி என்ற நிலையே காணப்படுகிறது. எனவே, சிக்கலான மறைமுக வரி விதிப்பை எளிமைப்படுத்துவதே சரக்கு, சேவைவரியின் நோக்கம். இந்தவரியை ......[Read More…]