மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம்

ஐஐஎம் மாணவர் சேர்க்கை இடங்கள் இரட்டிப்பாகிறது
ஐஐஎம் மாணவர் சேர்க்கை இடங்கள் இரட்டிப்பாகிறது
இந்திய நிர்வாகயியல் பயிலக ங்களில் (ஐஐஎம்) மாணவர்சேர்க்கை இடங்களை அதிகரிப்பது தொடர்பான திட்டங்களை சமர்ப்பிக்கும்படி அக்கல்வி நிறுவனங்களிடம் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. தில்லியில் ஐஐஎம் கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர்களுடன் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை ......[Read More…]