மத்திய ரிசர்வ் காவல் படை

காஷ்மீரில் பாகிஸ்தான் கொடியும் தாலிபானுக்கு வரவேற்பும்!
காஷ்மீரில் பாகிஸ்தான் கொடியும் தாலிபானுக்கு வரவேற்பும்!
காஷ்மீரில் உள்ள ஹரி பிரபாத் கோட்டையின் வெளிச்சுவற்றில் பாகிஸ்தான் கொடியும் தாலிபான் கொடியும் மாட்டப்பட்டுள்ளன. ...[Read More…]