மந்திர ஒலி

தமிழும் சமஸ்க்ருதமும் என் இரு கண்கள்.PART 3
தமிழும் சமஸ்க்ருதமும் என் இரு கண்கள்.PART 3
மந்திரங்கள் எனச் சொல்லப்படுபவை, இப்படி பல வகையான ஆற்றல் தன்மைகளை கொண்ட ஒலித் துகள்களின் சங்கமம் ஆகிறது. ஓம் எனும் ப்ரணவத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், அது மூன்று வகையான ஒலித் துகள்களை கொண்டது. ......[Read More…]