மனதை

மனதை அமைதிப்படுத்தும் தியானம்
மனதை அமைதிப்படுத்தும் தியானம்
ஆழ்ந்த தியானத்தில் மனமானது ஒழுகும் எண்ணெயை போன்று தொடர்ந்து ஒரு நிலையில் இருக்கும். -பதஞ்சலி முனிவர் ...[Read More…]

கருணை என்பது சொர்க்கத்தை போன்றது
கருணை என்பது சொர்க்கத்தை போன்றது
மன்னிக்க கூடியதும், சமநோக்கு உடையதும், நிலை -தடுமாறாததுமான மனதை எவன் ஒருவன் பெற்றிருக்கிறானோ அவனே ஆழ்ந்த அமைதியில் திளைத்து இருப்பான். கருணை என்பது சொர்க்கத்தை போன்றது. நாம்அனைவரும் கருணை உள்ளவர்களாக மாறி சொர்க்கத்தில் மகிழ்ந்திருப்போம். ...[Read More…]