மனித உறுப்புகளை

தோல் ; தெரிந்து  கொள்வோம் மனித உறுப்புகளை
தோல் ; தெரிந்து கொள்வோம் மனித உறுப்புகளை
பொதுவாக மனித தோலை தோலமைப்பு பல தொழில் விற்ப்பன்னர் என அழைக்கலாம் உடலின் ‹ மேற்புறம் முழுவதும் போர்வையாக அமைந்துŸளது. இ›வமைப்பு உடல்š உŸளுறுப்புகளைப் பாதுகாக்கிறது. உடšல் நீர் ஆவியாதலைத் தடுக்கிறது. உடல்š வெப்பத்தைப் ......[Read More…]