மன்கிபாத்

ஒற்றுமை என்னும் தாரக மந்திரத்தை முன்னெடுத்துச் செல்வோம்
ஒற்றுமை என்னும் தாரக மந்திரத்தை முன்னெடுத்துச் செல்வோம்
"இந்தியாவின் அழகே, பல்வேறு மதங்களும், ஜாதிகளும் இருப்பது தான்; ஒற்றுமை என்னும் அந்த தாரக மந்திரத்தை நாம் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும்' வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பது தான் நமது தேசத்தின் பெருமை. ஒற்றுமைதான் நமது ......[Read More…]