மருத்துவர் பணி

சேவை செய்து பெருவோம் பாராட்டுக்களை, போராட்டங்களால் அல்ல
சேவை செய்து பெருவோம் பாராட்டுக்களை, போராட்டங்களால் அல்ல
நோயாளர் பிணி தீர்க்கும் மருத்துவர் பணி தெய்வீகப்பணி நோயாளிக்கு சேவை இறைப்பணிக்கு இணை. மருத்துவ தொழிலின் மேன்மை அறிந்து தொழிலின் தர்மம் காப்போம்.  அழிந்து வரும் மருத்துவதொழில் புனிதம் காக்க –     அரசு மருத்துவமனைகள் பொதுமக்களிடம் இழந்து ......[Read More…]