மருந்துப் பரிசோதனை

எலியாக பலியாகும் இந்தியர்கள்.
எலியாக பலியாகும் இந்தியர்கள்.
''பன்னாட்டு மருந்து நிறுவனங்கள், இந்திய மக்களை பரிசோதனைக்கூட எலிகளாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கிறது. இது, நாட்டில் பேரழிவை ஏற்படுத்தும்'' ...[Read More…]