மருந்து கடை

மருந்துகடைகள், ரத்த வங்கிகள் லைசென்ஸ் ஒருமுறை எடுத்தால் போதும்
மருந்துகடைகள், ரத்த வங்கிகள் லைசென்ஸ் ஒருமுறை எடுத்தால் போதும்
மருந்துகடைகள், ரத்த வங்கிகள் லைசென்ஸ் ஒருமுறை எடுத்தால் போதும் அதனை ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை இனி புதுப்பிக்கவேண்டிய அவசியம் இல்லை. மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்கள், மருந்து கடைகள், ரத்தவங்கிகள் தங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற லைசென்ஸ்களை ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ......[Read More…]