மஹாபாரதத்தின் விஞ்ஞான மகத்துவங்கள்

மஹாபாரதத்தின் விஞ்ஞான மகத்துவங்கள் பாகம் 1
மஹாபாரதத்தின் விஞ்ஞான மகத்துவங்கள் பாகம் 1
சனாதன தர்மத்தின் தத்துவ ஆழங்கள் சொல்லிமாளாது. அதை விளக்குவதற்கு நமக்கு அறிவுபோதாது. இன்று விஞ்ஞானம் வெளிப்படுத்தியுள்ள பலவிடயங்களை அன்றே நம் வேத, இதிகாச, புராணங்கள் விளக்கி யுள்ளன. ...[Read More…]