மஹா பாவி

மஹா பாவி யார் ? நாரத புராணத்தின் ஒரு கதை
மஹா பாவி யார் ? நாரத புராணத்தின் ஒரு கதை
முன்னொரு காலத்தில் சூர்ய வம்சத்தை சேர்ந்த பஹு எனும் மன்னன் ஆட்சியில் இருந்தான். அவன் மிகவும் நேர்மையான முறையில் ஆட்சியை நடத்தி வந்தவன். அவன் ஆட்சியில் அனைத்து தர மக்களும் குறை இன்றி வாழ்ந்து ......[Read More…]