மாட்டு இறைச்சி

மாட்டின் இறைச்சி ஒரு நோய்
மாட்டின் இறைச்சி ஒரு நோய்
புகழ்பெற்ற இஸ்லாமிய தத்துவ மேதையும், பாக்தாத் இஸ்லாமிய மையத்தை தோற்றுவித்தவருமான அல்கஸ்அலி (1058-1111AD), அஹ்ய உல் தீன் (Revival of Religoious Science) என்னும் புத்தகத்தில்,   " மாட்டின் இறைச்சி ஒரு நோய்(மார்ஸ்), அதன் ......[Read More…]