மாட்டு தீவன ஊழல்

ஒருவழியாக மாடுகளுக்கு நீதி கிடைத்து விட்டது
ஒருவழியாக மாடுகளுக்கு நீதி கிடைத்து விட்டது
17 வருட போராட்டத்திற்கு பிறகு ஒருவழியாக மாடுகளுக்கு நீதி கிடைத்து விட்டது, அங்கே அடிச்சி இங்கே அடிச்சி கடைசியாக மாடுகளின் வயிற்றில் அடிச்சி 900 கோடிக்கும் மேல் மாட்டு தீவன ஊழல் புறிந்த ......[Read More…]