மார்க்சியம்

மார்க்சியவாதிகள் வரலாற்றை  திரிப்பவர்கள்
மார்க்சியவாதிகள் வரலாற்றை திரிப்பவர்கள்
மார்க்சியவாதிகள் வரலாற்றை எப்படியெல்லாம் திரிப்பவர்கள் என்பது நாம் அறிந்ததுதான். அதுமீண்டும் ஒருமுறை நிரூபணமாகியிருக்கிறது. மார்க்சியவாதியான அருணன் காலந்தோறும் பிராமணியம் என்ற நூலை ஏழு பாகமாக எழுதியிருக்கிறார். அதில் 6வது பாகத்தில் 116வது பக்கத்தில் ......[Read More…]

April,26,15,