மார்க்ஸியம்

சோஷலிசம் பேசும் போலி கம்யூனிஸ்ட் வாழவும் ஒரு முதலாளி தான் தேவைப்படுகிறான் !
சோஷலிசம் பேசும் போலி கம்யூனிஸ்ட் வாழவும் ஒரு முதலாளி தான் தேவைப்படுகிறான் !
சொல்வது  கேட்பவனுக்கு புரியலையா அது திராவிடம் ! சொல்பவனுக்கே புரியலையா அது கம்யூனிசம் ! கம்யூனிசம் , திராவிடம் , மார்க்ஸியம் ஒருமனிதனை அவனின் சுய நிர்ணயத்தில் வாழவிடாது !!! சோஷலிசம் பேசும் போலிகம்யூனிஸ்ட் வாழவும் ஒரு முதலாளிதான் தேவைப்படுகிறான் ! முதலாளித்துவத்தை ......[Read More…]