மின்சார கட்டணம்

மின்சார வாரிய ஒழுங்கு முறை ஆணைய உத்தேசகட்டணம்
மின்சார வாரிய ஒழுங்கு முறை ஆணைய உத்தேசகட்டணம்
மின்சார வாரிய ஒழுங்கு முறை ஆணையதிடம் தாக்கல்செய்துள்ள உத்தேசகட்டணம் விபரம் வருமாறு:வீடுகளுக்கான மின்சார கட்டணம் 100 யூனிட்கள் வரை யூனிட் ஒன்று ரூ.1.50 -ம் 100 யூனிட்கள் முதல் ......[Read More…]