மேகேதாட்டு

திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பு அணையைக் கட்டுவதாகாது
திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பு அணையைக் கட்டுவதாகாது
மேகேதாடு அணை நீர் விவசாயத்திற்கு பயன்பாடுத்தப் படாது என்று உறுதிதர தயார். ..... கர்நாடக அமைச்சர் சிவகுமார்! காவிரி நதி நீர் ஆணையமும் - ஒழுங்காற்று வாரியமும் அமைக்கப்பட்ட பிறகு காவிரி நதி மற்றும் நதியின் குறுக்கே அமைந்துள்ள அணைகள் ......[Read More…]

December,21,18,