மைந்தன்

நான் உத்தரகண்ட்டில் பிறந்தாலும் தமிழ் மண்ணின் மைந்தனே
நான் உத்தரகண்ட்டில் பிறந்தாலும் தமிழ் மண்ணின் மைந்தனே
நான் உத்தரகண்ட்டில் பிறந்தாலும் தமிழ் மண்ணின் மைந்தனாகவே எண்ணி வாழ்கிறேன்'என்று தருண் விஜய் தெரிவித்தார். ...[Read More…]