ராவி

இந்தியாவுக்கு எதிராகப் போராடுவதன் மூலம் பாகிஸ்தான் தனக்குத்தானே பாதிப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறது
இந்தியாவுக்கு எதிராகப் போராடுவதன் மூலம் பாகிஸ்தான் தனக்குத்தானே பாதிப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறது
இந்தியாவுக்கு எதிராகப் போரிடுவதன் மூலம் பாகிஸ்தான் தனக்குத்தானே பாதிப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறது நமது ராணுவ வீரர்களுக்கு வலிமை இருந்த போதிலும், முன்பெல்லாம் தங்களது வீரதீரத்தை அவர்களால் காட்ட இயலவில்லை. தற்போது, எல்லைக்கு 250 கிமீ. தூரத்தில் ......[Read More…]