ரோம் நகரம்

ரோம் நகரம்  ஒரே நாளில் உருவாகிவிட வில்லையே
ரோம் நகரம் ஒரே நாளில் உருவாகிவிட வில்லையே
ரயில்வே தடங்களை விஸ்தரிப்போம் , இருக்கும் தடங்களை தரம் உயர்த்துவோம், பயணிகள் கட்டணத்தை உயர்த்தாமல், மக்களுக்கான சலுகைகளையும், வசதிகளையும் உலக தரத்துக்கு உயர்த்துவோம், ரோம் நகரம் ஒன்றும் ஒரே நாளில் உருவாக்கப்பட வில்லை ......[Read More…]