வசித்துவம்

அஷ்ட்டமா சித்தி என்றால் என்ன?
அஷ்ட்டமா சித்தி என்றால் என்ன?
எட்டு வகையான பேறுகளை பெறுவதே அஷ்ட்டமா சித்தி எனப்படும்;   1, அணிமா - அனுவை போல மிக சிறிதாக மாறுதல் 2 , மகிமா - மலையை போல் மிக பெரிதாக மாறுதல் 3, இலகுமா - கற்றை ......[Read More…]