வணிகன்

சாதி இந்துமதத்திற்கு உரியதல்ல! அதை  கழைந்து எறிவோம்.
சாதி இந்துமதத்திற்கு உரியதல்ல! அதை கழைந்து எறிவோம்.
எனக்கு புரிந்தவகையில் இல்லை. அப்படி என்றால் திருமாலை வணங்குபவர்கள் அனைவரும் ஒருசாதியாகவும், சிவனை வணங்குபவர்கள் அனைவரும் ஒரு சாதியாகவும் இருந்திருக்கவேண்டும். ...[Read More…]